6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel verileriniz koruma altında

TEPENET KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

TEPENET İnternet A.Ş. ("TEPENET” veya "Şirket”) TEPENET İnternet Telekomünikasyon iletişim LTD. ŞTİ. olarak, müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılmasında, müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu* hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Kişisel Veri Kavramı :

TEPENET ad, soyad, adres, telefon numarası, TC kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, kimlik bilgileri, elektronik posta adresi, müşteri numarası, sözleşme numarası, aboneliği tanımlayabileceğimiz her tür veri, fatura, finansal borç bilgileri, ödeme tipi, abonelik durumu, tarife bilgileri, çağrı merkezi standartları gereğince tutulan sesli görüşme kayıtları, kredi kartı ve banka kartı bilgileri, internet sitelerindeki ve müşteri davranış bilgileri, kullanım miktarı, konum verileri, internet erişimine ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, her tür trafik verileri, iş başvurularında temin edilen özgeçmiş dahil kişisel veriler ile TEPENET çalışanlılarına ait hizmet sözleşmesi ve özlük dosyası kapsamında edinilen tüm kişisel verileri bunlar ile sınırlı olmamak kaydıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında toplar, kullanır, korur, işler, muhafaza eder, paylaşır, siler ve imha eder.Kanun’un 3. Maddesine göre kişisel verilerin işlenmesi bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafa edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerindeki her tür işlemi kapsar.

Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebep:

TEPENET Kanun’da tanımlı şekli ile "Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi toplar. TEPENET bu kişisel verileri yürütmekte olduğu ticari faaliyetleri devam ettirmek, sözleşme yapabilmek ve yaptığı sözleşmeleri uygulayabilmek için sunmakta olduğu ürün ve hizmetlerin gerektirdiği ölçüde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda abonelik sözleşmesi, web-sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, çözüm ortakları , satış kanalları, çağrı merkezi, sesli yanıt sistemi ve benzeri kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.- TEPENET Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen gerçek veya tüzel, özel veya kamu tüzel kişilerine aktarabilir:Şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz/olacağımız kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. Kişiler- Satın almak istediğiniz veya kullanmakta olduğunuz ürün veya hizmetlerin sunulması, size ulaştırılması için hizmet aldığımız kargo/kurye şirketleri, dış hizmet sağlayıcılar,-Tarafınıza sunulan ürün veya hizmetlerin ifası için işbirliği yaptığımız tüm tedarikçi ve iş ortaklarımız,-Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz,

-Talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her tür idari, adli ve sair her tür resmi kurumlar,

-Sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal haklarımızın takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi gibi nedenlerle avukatlar, vergi danışmanları, denetçiler ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler.

Kişisel Verilerin Toplanma Amaçları:

TEPENET kişisel verilerinizi Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:Telekomünikasyon ürün veya hizmetlerini sunmak, pazarlamak, tanıtmak ya da katma değerli hizmet sunmak,Sunduğumuz ürün veya hizmetlere ilişkin indirim, kampanya ve ücretlendirmelere ilişkin bilgilendirme yapmak,Sunduğumuz hizmetlerin ölçümlenmesi, hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, strateji belirlenmesi,

Yararlanmakta olduğunuz hizmetler ile ilgili faturalandırma yapılması, kimlik tespiti, sözleşme akdedilmesinden başlayarak sonlandırmaya kadar yapılan tüm abonelik işlemleri, çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması, talep ve şikayet yönetimi, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, her tür müşteri ilişkileri faaliyetleri, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile yasal düzenlenmeler gereğince zorunlu kılınan raporlama ve sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Hukuki veya idari takip yollarına başvurulması.

Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişi Olarak Haklarınız:

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca kişisel verilerinizin korunması ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, düzeltme yapılması halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,

Kanun’un 7. Maddesi çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme veya yok edilmesi halinde verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bilgi verilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sonucunda aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde itiraz etme,

Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen Kanun kapsamındaki kişisel veriler ile ilgili haklarınızı kullanmak ve talepte bulunmak için hazırlayacağınız dilekçenizi (Bu dilekçe şunları içermelidir: adınız, soyadınız, TCKN’niz, cevap almak istediğiniz adresiniz, e-posta adresiniz veya faks numaranız, başvuru tarihiniz, talebinize ilişkin detaylı açıklamalarınız) imzalı olarak aşağıdaki yöntemler ile bize iletebilirsiniz:

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURU YAPILACAK ADRES

EKLER

1. Yazılı Olarak Elden Teslim

Başvuru

Islak imzalı başvuru formunu elden teslim

Güney Mah. Tuğrul Cad. No:76B

Körfez/Kocaeli

Nüfus cüzdanınızın ön yüzünün fotokopisi eklenecektir.

2. Yazılı Olarak Noter

Aracılığıyla

Noterde Düzenleme

Güney Mah. Tuğrul Cad. No:76B

Körfez/Kocaeli

-

3. Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP) Yoluyla

Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile

tepenet@hs01.kep.tr

-

4. TEPENET Sisteminde Kayıtlı

Bulunan Elektronik Posta

Adresiniz ile Başvuru

Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle

musterihizmetleri@tepenet.com.tr

-

5. TEPENET Sisteminde

Bulunmayan Başka Bir

Elektronik Posta Adresi ile

Başvuru

Size ait mobil imza/e-imza ile imzalanmış yazılı bir dilekçe

belgesi olmalıdır. Bu dilekçe şu bilgileri içermelidir: (Ad, soyad, TCKN, cevabınızı almak istediğiniz adres veya e-posta adresiniz, talebinize ilişkin açıklamalarınız )

musterihizmetleri@tepenet.com.tr

Başvurunuzu sonuçlandırabilmemiz için bize sunmuş olduğunuz bilgi ve belgelerin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, başvurunuz ile ilgili olarak eksiklik tespit edilmesi halinde sizden ek bilgi talep edebilecektir. Başvurunuz sonucunda size temin edeceğimiz bilgi ve belgelerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücreti ödemeniz gerekebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Detaylı bilgi almak için TBMM’nin resmi internet sitesinden kanunu inceleyebilirsiniz.

İyi günler dileriz.

*6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”)
Başvuru Takip Et Hemen Başvur
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry